این یک دستگاه GSM نیست و از هیچ شبکه GSM در دنیا پشتیبانی نمی کند
تبلت بدون پشتیبانی از ارتباطات GSM برای مکالمه و SMS و MMS

تبلت بدون پشتیبانی از GSM برای تماس

صفحه 1 از 11