همچنین به نام های Samsung Galaxy E7 SM-E700
Available versions: SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700F/DS, SM-E700H, SM-E700H/DD, SM-E700H/DS, SM-E700M, SM-E700M/DS نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11