همچنین با نام Samsung SM-G388F نیز شناخته می شود

همچنین با نام Samsung SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100H, SM-J100H/DD, SM-J100H/DS, SM-J100M, SM-J100MU نیز شناخته می شود.

همچنین به نام های Samsung Galaxy E5 SM-E500F, E500H, E500HQ, E500M
Samsung Galaxy E5 SM-E500F/DS, E500H/DS, E500M/DS with dual SIM card slots شناخته می شود

همچنین به نام Samsung GT-C3262 شناخته می شود.

همچنین به نام Sony ST26i/ST26a شناخته می شود

1,610

مشخصات Nokia 600

دسته: Nokia
1,868

مشخصات Nokia N9

دسته: Nokia
1,393

مشخصات Nokia Oro

دسته: Nokia
صفحه 1 از 212