همچنین به نام Motorola Moto E (2nd Gen.), Motorola Moto E2, Motorola Moto E+1 Moto E XT1527, XT1511 – for USA Moto E XT1505 شناخته می شود

همچنین به نام Motorola Moto E XT1021 شناخته می شود

صفحه 1 از 11