این تبلت از ارتباطات GSM برای مکالمه پشتیبانی نمی کند

این یک دستگاه GSM نیست و از هیچ بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد
این تبلت از ارتباطات GSM برای SMS , MMS و مکالمه پشتیبانی نمی کند

تبلت با پشتیبانی از شبکه GSM برای مکالمات ، SMS و MMS

صفحه 4 از 41234