همچنین با نام های Samsung Core Prime SM-G360F, G360G, G360GY, G360HU, G360M, G360P
Samsung Core Prime SM-G360BT/DS, G360FY/DS, G360H/DS, G360HU/DS, G360M/DS with dual SIM شناخته می شود

صفحه 1 از 11