همچنین با نام Sony Ericsson Urushi نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson ST17i, Sony Ericsson ST17a نیز شناخته می شود

همچنین با نام XPERIA X10 mini pro2 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson R800a, R800at, R88i نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Xperia Kyno نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Anzu, Sony Ericsson X12 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Shakira نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Cedar GreenHeart نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson W150a Yizo نیز شناخته می شود
با نام Sony Ericsson W150 TeaCake گزارش شده بود

همچنین با نام Sony Ericsson Robyn نیز شناخته می شود

همچنین با نام Sony Ericsson Kanna نیز شناخته می شود

صفحه 2 از 512345