همچنین با نام های Motorola Moto G (2nd Gen.) Dual SIM, Motorola Moto G2 Dual SIM, Motorola Moto G+1 Dual SIM نیز شناخته می شود

همچنین با نام های Motorola Moto G (2nd Gen.), Motorola Moto G2, Motorola Moto G+1 Motorola Moto G (2nd Gen.) با تلویزیون دیجیتال نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11