همچنین به نام Samsung GT-C3262 شناخته می شود.

3,404

مشخصات HTC Desire C

دسته: HTC
4,744

مشخصات HTC One XL

دسته: HTC

تبلت بدون پشتیبانی از GSM

همچنین با نام HTC Gratia A6380 شناخته می شود.

همچنین با نام های HTC HD3, HTC Gold, HTC Diamond3, HTC Mondrian شناخته می شود .

صفحه 1 از 212