همچنین با نام Sony Xperia C4 E5303, E5306, E5353 نیز شناخته می شود.

همچنین با نام های Sony D2203, D2206, D2243, D2202 نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 11