همچنین با نام های HTC HD3, HTC Gold, HTC Diamond3, HTC Mondrian شناخته می شود .

صفحه 1 از 11