همچنان با نام Sony Xperia E4g Dual E2033, E2043 نیز شناخته می شود

همچنان با نام Sony Xperia E4g E2003, E2006, E2053 نیز شناخته می شود

همچنین به نام های زیر شناخته می شود
Samsung Galaxy Note 3 N9000

Samsung Galaxy Note 3 N9002 with dual SIM card support

Samsung Galaxy Note 3 N9005 with LTE connectivity.

همچنین با نام BlackBerry 9720 Samoa نیز شناخته می شود

صفحه 1 از 212