تبلت با پشتیبانی از GSM برای مکالمات SMS و MMS

همچنین با نام Huawei Ascend Y100 U8185 نیز شناخته می شود

همچنین با نام Huawei Ascend Y200 U8655 نیز شناخته می شود

این دستگاه از GSM پشتیبانی نمی کند و بر روی هیچ سیستم GSM در جهان کار نخواهد کرد

تبلت با پشتیبانی از GSM برای تماس و یا SMS و یا MMS

تبلت بدون پشتیبانی از GSM برای تماس و یا SMS و یا MMS
این دستگاه از GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

صفحه 2 از 3123