تعرفه سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت غیر اوج مصرف یا به اصطلاح پیک، ۳۵۸ ریال در هر دقیقه و در ساعات اوج مصرف ۴۴۷ ریال در دقیقه در محدوده تماس شهری در نظر گرفته شده است.تعرفه مکالمات سیم‌کارت همراه اول در ساعات اوج مصرف ۷۶۰ ریال در هر دقیقه و ۵۳۶ ریال برای ساعات غیر اوج مصرف در محدوده تماس بین شهری برآورد شده است.
همچنین در مکالمات همراه اول با ایرانسل در ساعات غیر اوج مصرف ۶۲۵ ریال در هر دقیقه و در ساعات اوج مصرف نیز همین مبلغ در نظر گرفته شده است و برای تعرفه مکالمات همراه اول با تالیا در ساعات غیر اوج مصرف ۳۵۸ ریال در هر دقیقه و ۴۴۷ ریال در هر دقیقه برای ساعات اوج مصرف در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا ساعات اوج مصرف از ساعت ۸ الی ۲۱ در نظر گرفته شده وساعت اوج غیر مصرف از ساعت ۲۱ الی ۸ همچنین جمعه و روزهای تعطیل محاسبه می‌شود.
شرکت همراه اول اعلام کرده مکالمات شهری شامل مکالمات عادی مشترک است که تماس از شهر مبداء‌ با تلفن همراه با ثابت خط دیگر در همان شهر مبداء محاسبه خواهد شد. همچنین مکالمات بین شهری در صورتی است که مکالمه میان دو شهر متفاوت برقرار شده و مکالمه بین شهری خواهد بود. اعم ازاین که مشترک از شهر مبدا‌ء با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و یا شهر مبداء یا سایر شهرها ارتباط برقرار کند.
همراه اول تعرفه مکالمات خارجی برای کشورهای مقصد را اعلام کرده است.
تعرفه مکالمات مشترکین اعتباری
تعرفه مکالمات مشترکان اعتباری همراه اول در ساعات غیر اوج ۵۳۷ ریال در دقیقه و در ساعات اوج مصرفی ۶۷۱ ریال در دقیقه برای محدوه تماس استانی، تعرفه مکالمه بین استانی ۸۰۴ ریال در دقیقه برای ساعات غیر اوج مصرف و برای ساعات اوج مصرف ۱۱۴۰ ریال در دقیقه محاسبه خواهد شد.
تعرفه تماس با اپراتور دوم (ایرانسل)، در ساعات غیر اوج مصرف ۹۳۵ ریال درهردقیقه و برای ساعات اوج مصرف ۹۳۵ ریال درهردقیقه در نظر گرفته شده است.
تعرفه مکالمه با تالیا نیز در ساعات غیر اوج مصرف ۵۳۷ریال دردقیقه و در ساعات اوج مصرفی ۶۷۱ ریال دردفیقه محاسبه می‌شود.
هزینه تماس با شبک ایرانسل برای مشترکان سیم کارتهای اعتباری همراه اول دقیقه‌ای ۹۳۵ ریال و هزینه تماس با تالیا مشابه تماس استانی است.