2,542

مشخصات HTC Explorer

دسته: HTC
1,613

مشخصات HTC Radar

دسته: HTC

تبلت بدون پشتیبانی از GSM

همچنین با نام HTC Gratia A6380 شناخته می شود.

همچنین با نام های HTC HD3, HTC Gold, HTC Diamond3, HTC Mondrian شناخته می شود .

صفحه 2 از 212