همچنین با نام Huawei Deuce نیز شناخته می شود

این یک دستگاه GSM نیست و بر روی هیچ شبکه GSM در دنیا کار نخواهد کرد

همچنین با نام Huawei U8650-1 نیز شناخته می شود

صفحه 3 از 3123